សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង.

  • ផ្ទះ
  • គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

គេហទំព័រនេះប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងតឹងរឹងនិងតឹងរឹងបំផុតដោយច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ. សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពដោយយកចិត្តទុកដាក់មុននឹងបន្តប្រើប្រាស់វា. ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង, អ្នកបានអាននិងយល់ច្បាស់ពីខ្លឹមសារទាំងមូលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើង.

គេហទំព័រនេះគោរពនិងការពារភាពឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់. ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មកាន់តែត្រឹមត្រូវនិងមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន, គេហទំព័រនេះនឹងប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ. លើកលែងតែមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះ, គេហទំព័រនឹងមិនបង្ហាញឬផ្តល់ព័ត៌មានបែបនេះដល់ភាគីទីបីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកមុន. គេហទំព័រនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះពីមួយពេលទៅមួយពេល. នៅពេលដែលអ្នកយល់ព្រមនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គេហទំព័រ, អ្នកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានយល់ព្រមលើមាតិកាទាំងមូលនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ. គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង.

1.វិសាលភាពនៃការដាក់ពាក្យ

ក)នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះគណនីគេហទំព័ររបស់យើង, ព័ត៌មានចុះឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់ស្របតាមតម្រូវការរបស់គេហទំព័រ;

ខ) នៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មបណ្តាញរបស់គេហទំព័រឬចូលមើលគេហទំព័ររបស់គេហទំព័រ, គេហទំព័រទទួលនិងកត់ត្រាព័ត៌មានដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតនិងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក, រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក, ប្រភេទកម្មវិធីរុករក, ភាសាដែលបានប្រើ, កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាចូលប្រើ, ព័ត៌មានអំពីផ្នែកទន់និងផ្នែករឹង, និងឯកសារគេហទំព័រដែលអ្នកត្រូវការ;

គ) ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលទទួលបានដោយគេហទំព័រពីដៃគូអាជីវកម្មតាមរយៈបណ្តាញច្បាប់.

ឃ)គេហទំព័រហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងតឹងរឹងពីការផ្សាយព័ត៌មានមិនល្អ, ដូចជាអាក្រាតកាយ, រូបអាសអាភាស, និងពាក្យអាសអាភាស. យើងនឹងពិនិត្យមើលមាតិកាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយ. នៅពេលរកឃើញព័ត៌មានមិនល្អ, សិទ្ធិទាំងអស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានបិទ.

អ្នកយល់និងយល់ព្រមថាព័ត៌មានខាងក្រោមមិនអនុវត្តចំពោះគោលការណ៍ឯកជននេះទេ:
ក) ព័ត៌មានពាក្យគន្លឹះដែលអ្នកបញ្ចូលនៅពេលប្រើសេវាកម្មស្វែងរកដែលផ្តល់ដោយវេទិការបស់យើង;

ខ) ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនិងទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយគេហទំព័រហើយត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអ្នក, រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានា, ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការនិងព័ត៌មានលំអិតនៃការវាយតម្លៃ;

គ) ការបំពានច្បាប់ឬវិធាននិងវិធានការណ៍ដែលគេហទំព័របានប្រឆាំងនឹងអ្នក.

2. ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន

ក)គេហទំព័រនឹងមិនផ្តល់ជូនទេ, លក់, ជួល, ចែករំលែកឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅភាគីទីបីដែលមិនទាក់ទង, លើកលែងតែអ្នកបានទទួលការអនុញ្ញាតជាមុន, ឬភាគីទីបីនិងគេហទំព័រ (រួមទាំងសាខារបស់គេហទំព័រ) ផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដាច់ដោយឡែកឬរួមគ្នា, ហើយបន្ទាប់ពីសេវាកម្មចប់, ពួកគេនឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យចូលមើលសម្ភារៈទាំងអស់រួមទាំងសម្ភារៈដែលអាចចូលបានពីមុន.

ខ) គេហទំព័រនេះក៏មិនអនុញ្ញាតិឱ្យតតីយជនណាម្នាក់មកបញ្ចោញដែរ, កែប្រែ, លក់ឬចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃដោយមធ្យោបាយណាមួយ. ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រណាមួយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខាងលើ, តំបន់បណ្តាញមានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លាមៗនៅពេលរកឃើញ.

គ)សម្រាប់គោលបំណងបម្រើអ្នកប្រើប្រាស់, គេហទំព័រអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានដែលចាប់អារម្មណ៍ដោយប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក, រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះការផ្ញើព័ត៌មានអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មដល់អ្នក, ឬចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយដៃគូរបស់យើងដើម្បីឱ្យពួកគេអាចផ្ញើព័ត៌មានអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ពួកគេ (ក្រោយមកទៀតទាមទារការយល់ព្រមជាមុនពីអ្នក).

3. Information Disclosure
នៅក្រោមកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម, គេហទំព័រនឹងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកយោងទៅតាមបំណងប្រាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់:

ក) Disclose to a third party with your prior consent;

ខ) In order to provide the products and services you require, គេហទំព័រត្រូវតែចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបី;

គ) According to the relevant provisions of the law, ឬតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋបាលឬតុលាការ, បង្ហាញទៅភាគីទីបីឬស្ថាប័នរដ្ឋបាលឬស្ថាប័នតុលាការ ;

ឃ) ប្រសិនបើអ្នករំលោភច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធឬកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មរបស់គេហទំព័រឬច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ, ចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញទៅភាគីទីបី;

ង) ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកប្តឹងតវ៉ាអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយបានដាក់ពាក្យបណ្តឹង, តំបន់បណ្តាញគួរតែបង្ហាញវាទៅអ្នកឆ្លើយតបតាមសំណើរបស់អ្នកឆ្លើយសំណួរដូច្នេះភាគីទាំងពីរអាចដោះស្រាយជម្លោះដែលអាចកើតមាន;

ច)នៅក្នុងប្រតិបត្តិការដែលបានបង្កើតនៅលើវេទិកាគេហទំព័រ, ប្រសិនបើភាគីណាមួយនៃប្រតិបត្តិការបានបំពេញឬមួយផ្នែកបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រតិបតិ្តការរបស់ខ្លួនហើយស្នើសុំឱ្យបង្ហាញព័ត៌មាន, គេហទំព័រមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានចាំបាច់ដូចជាព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ដៃគូរបស់ខ្លួនចំពោះប្រតិបត្តិការ, so as to facilitate the completion of the transaction or the settlement of disputes.

g) Other disclosures that the Site deems appropriate in accordance with laws, regulations or website policies.

4. Information Storage and Exchange
The information and data about you collected by the Site will be saved on the server of the Site and / or its affiliated companies, and these information and data may be transmitted to your country, region or overseas where the information and data collected by the Site are located and accessed, ផ្ទុកនិងបង្ហាញនៅបរទេស.

5.ការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍
ក) ប្រសិនបើអ្នកមិនបដិសេធមិនទទួលយកខូឃីស៍, យើងនឹងតំឡើងឬចូលប្រើវែបសាយត៍របស់យើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដើម្បីឱ្យអ្នកចូលឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មវេទិកាឬមុខងាររបស់យើងដែលពឹងផ្អែកលើខូឃីស៍. ការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍, យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនគិតច្រើនជាងមុន, រួមទាំងសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយ.

ក)អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកឬបដិសេធខូឃីស៍. អ្នកអាចបដិសេធមិនទទួលយកខូឃីស៍ដោយកែប្រែការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសបដិសេធមិនទទួលយកខូឃីស៍, អ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មគេហទំព័រឬលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងដែលពឹងផ្អែកលើខូឃីស៍.

គ) គោលការណ៍នេះនឹងអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានដែលទទួលបានតាមរយៈខូឃីស៍ដែលកំណត់ដោយគេហទំព័រ.

6. សន្តិសុខព័ត៌មាន
ក) គណនីរបស់យើងមានមុខងារការពារសុវត្ថិភាព. សូមរក្សាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់និងព័ត៌មានលេខសំងាត់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ. គេហទំព័រនឹងធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកនឹងមិនបាត់បង់ឡើយ, ត្រូវបានរំលោភបំពានឬផ្លាស់ប្តូរដោយការអ៊ិនគ្រីបពាក្យសម្ងាត់អ្នកប្រើនិងវិធានការសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត. ថ្វីបើមានវិធានការសន្តិសុខដែលបានរៀបរាប់ខាងលើក៏ដោយ, សូមចំណាំថាគ្មានទេ "perfect security measures" on the information network.

ខ) When using the Site's network services for online transactions, you inevitably need to disclose your personal information, such as contact information or postal address, ទៅសមភាគីឬដៃគូសក្តានុពល. សូមការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកដទៃនៅពេលចាំបាច់. ប្រសិនបើអ្នកឃើញថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលេចធ្លាយ, ជាពិសេសឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់និងលេខសម្ងាត់របស់យើង, សូមទាក់ទងសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងជាបន្ទាន់ដើម្បីឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងអាចចាត់វិធានការដែលត្រូវគ្នា.


Post time: APR.20,2020
សាកសួរឥឡូវនេះ